Prawo bankowe Komentarz Komentarz uwzględnia aktualny stan prawny oraz wszystkie najnowsze nowelizacje ustawy ze wskazaniem istoty zmian i ich znaczenia dla praktyki funkcjonowania sektora bankowego, m.in.: - ustawę z 11.7.2014 r. o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy Nr 2352), która dodaje do katalogu podmiotów, dla których może być prowadzony wspólny rachunek bankowy strony umowy o współpracy w rozumieniu ustawy – Prawo geologiczne i górnicze; rachunek wspólny dla stron umowy o współpracy może być prowadzony wyłącznie w związku


Autor: Michał Grabowski
Ustawa o usługach płatniczych Komentarze Beck Michał Grabowski Komentarz zawiera

Ustawa o usługach płatniczych Komentarze Beck Michał Grabowski Komentarz zawiera szczegółowe omówienie przepisów ustawy z 19.8.2011 r. o usługach płatniczych (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 659 ze zm.). Niniejsza ustawa określa zasady świadczenia usług płatniczych oraz wydawania i wykupu pieniądza e

Autor: Jacek Czabański
Przewodnik frankowicza na przykładach z orzecznictwa sądowego Publikacja

Przewodnik frankowicza na przykładach z orzecznictwa sądowego Publikacja jest poświęcona istotnym i aktualnym problemom nurtującym kredytobiorców, ich pełnomocników oraz sędziów prowadzących tysiące procesów wymagających oceny ważności i skuteczności różnego rodzaju umów kredytu z elementem walu

Autor: Beata Paxford
Wykładnia umowy kredytu bankowego Kredyty frankowe i złotówkowe Komentarz praktyczny

Wykładnia umowy kredytu bankowego Kredyty frankowe i złotówkowe Komentarz praktyczny z orzecznictwem W książce opisany został także wpływ epidemii Covid-19 na umowy kredytu hipotecznego z uwzględnieniem ustawy z 31.3.2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,

Autor: Mariusz Korpalski
Bankowe terminowe umowy walutowe W książce omówiono

Bankowe terminowe umowy walutowe W książce omówiono przyczyny, zakres i metody ochrony klienta, który zawiera z bankiem terminową umowę walutową. W szczególności przedstawiono sytuację klientów banków w zakresie umów już zawartych w latach 2004–2010, ale również tych umów, które mogą być ofero

Autor: Twoje Prawo
Prawo bankowe Ustawa o Narodowym Banku Polskim 2019 Beck Książka zawiera

Prawo bankowe Ustawa o Narodowym Banku Polskim 2019 Beck Książka zawiera zmiany:Prawo bankowe7.3.2019 r. – zmiany z ustawy o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji oraz niektórych innych ustaw z dnia 17 stycznia 2019 r. (Dz.U. z 2019

Zostańmy w kontakcie

Więcej o Prawo bankowe Komentarz


Prawo bankowe Komentarz